گنجور

قائم مقام فراهانی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۷ - خطاب به ولی عهد

 

تو گنج خویش پسندی خراب و ملک آباد

فسانه که شگفت آورد فسانه تست

مگر وجود تو خود جود شد که نتوان یافت

که این زمانه جو دست یا زمانه تست

تو خود چو عالم جودی که در همه عالم

[...]

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۲۳ - در شکایت از حاکم عراق

 

بیا و راحت جان من ای غلام بیار

منم غلام تو برخیز و یک دو جام بیار

از آن مولد هر خیر و شر به فتوی عقل

صلاح خاص بخواه و فساد عام بیار

ریا و زهد چو ناموس دین به باد بداد

[...]

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » دیوان اشعار » قصاید و قطعات » شمارهٔ ۳۶ - قصیده ای است در نکوهش یکی از بزرگان

 

ایا شکسته سر زلف ترک تبریزی

شعار تو همه دل بندی و دلاویزی

عبیر و عنبر بر مهر انور افشانی

عقیق و شکر بر مشک اذفر آمیزی

گهی به سنبل آشفته برگ گل سپری

[...]

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۱۵ - مخاطب نامة معلوم نیست

 

کجاست مجنون تا عرض داد دریابد

نگارخانة چین و جمال لیلی را

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۲۸ - خطاب به عبدالحسین خان پسر صدراعظم

 

فرشته ای است در این طارق لاجورد اندود

که پیش آرزوی بی دلان کشد دیوار

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۶۸ - مخاطب این نامة معلوم نیست

 

چه بودی ار سر زلفش بدستم افتادی

چون آستین لئیمان بدست درویشان

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۷۲ - به دوستی نوشته است

 

مقدری که بگل نکهت و بگل جان داد

به هر که هر چه سزا دید حکمتش آن داد

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۸۲ - به یکی از منسوبان خود به فراهان نوشته

 

به غیر که بشد دین و دولت از دستم

بیا بگو که ز عشقش چه طرف بر بستم

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۸۵ - به یکی از دوستان نوشته است

 

به روزگار عزیزان که روزگار عزیز

حرام باشد بی دوستان بسر بردن

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۸۹ - خطاب به وقایع نگار

 

شد آن که اهل نظر بر کرانه میرفتند

هزار گونه سخن بر زبان و لب خاموش

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۹۱ - خطاب به نواب شعاع السلطنة فتح الله میرزا

 

پس ای ملک که من اندر تو آن همی شنوم

که در مسیح شنیدم ز فرقه جهال

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » رساله‌ها » رساله عروضیه

 

چون میتوان بصبوری کشید بار عدو را

چرا صبور نباشم که جور یار کشم

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » رساله‌ها » رساله عروضیه

 

دو چیز طیره عقل است دم فرو بستن

به وقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » رساله‌ها » شمایل خاقان - قسمت دوم

 

مثال سرو بلندایستاده بر لب جوی

چرا نظر نکنی یار سرو بالا را

قائم مقام فراهانی
 
 
sunny dark_mode