گنجور

اقبال لاهوری » زبور عجم » بخش ۳۸ - از چشم ساقی مست شرابم

 

از چشم ساقی مست شرابم

بی می خرابم بی می خرابم

شوقم فزون تر از بی حجابی

بینم نه بینم در پیچ و تابم

چون رشتهٔ شمع آتش بگیرد

[...]

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » زبور عجم » بخش ۵۲ - جانم در آویخت با روزگاران

 

جانم در آویخت با روزگاران

جوی است نالان در کوهساران

پیدا ستیزد پنهان ستیزد

ناپایداری با پایداران

این کوه و صحرا این دشت و دریا

[...]

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » زبور عجم » بخش ۱۰۹ - بینی جهان را خود را نبینی

 

بینی جهان را خود را نبینی

تا چند نادان غافل نشینی

نور قدیمی شب را بر افروز

دست کلیمی در آستینی

بیرون قدم نه از دور آفاق

[...]

اقبال لاهوری
 

اقبال لاهوری » زبور عجم » بخش ۱۲۷ - این هم جهانی آن هم جهانی

 

این هم جهانی آن هم جهانی

این بیکرانی آن بیکرانی

هر دو خیالی هر دو گمانی

از شعلهٔ من موج دخانی

این یک دو آنی آن یک دو آنی

[...]

اقبال لاهوری