گنجور

سوزنی سمرقندی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۳۹ - در مدح ملک نصرة الدین علی بن هارون

 

ز عشق نگاری شدم مست و مجنون

که باشد سر زلف زنجیر میگون

بزنجیر میگون او بسته گشتم

چو مست از می و چون بزنجیر مجنون

نگاری که . . . بر قد و خدش

[...]

سوزنی سمرقندی
 

سوزنی سمرقندی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۵۹ - در مدح فخرالدین احمد

 

سپاس از خداوند بیمثل و بیچون

که با طالع سعد و با بخت میمون

خداوند را دیدم و روز بر من

بدیدار میمون او شد همایون

اجل فخر دین احمد آن صدر دنیا

[...]

سوزنی سمرقندی
 

کمال خجندی » غزلیات » شمارهٔ ۸۶۴

 

شبی نگذرد بر دوچشم اشک گلگون

که از دل بروما نیارده شبیخون

گر آن مه پذیرد ز من ناله و آه

از اینان متاعش فرستم بگردون

خیالت چون بر آب چشمم نشیند

[...]

کمال خجندی