گنجور

سعدی » مواعظ » قطعات » شمارهٔ ۸۱

 

نه سام و نریمان و افراسیاب

نه کسری و دارا و جمشید ماند

تو هم دل مبند ای خداوند ملک

چو کس را ندانی که جاوید ماند

چو دور جوانی خلل می‌کند

[...]

سعدی شیرازی
 

سعدی » بوستان » باب اول در عدل و تدبیر و رای » بخش ۱۰ - حکایت ملک روم با دانشمند

 

که را جاودان ماندن امید ماند

چو کس را نبینی که جاوید ماند؟

سعدی شیرازی