گنجور

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۳۲

 

پراندیشه از تخت بر پای خاست

چنان پشت خمیده را کرد راست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۳۴

 

شنید این سخن زال برپای خاست

چنین گفت کای خسرو داد و راست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۳۶

 

خروشان شد از شاه و بر پای خاست

چنین گفت کای داور داد و راست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۴۱

 

جهاندیده گودرز برپای خاست

بیاراست با شاه گفتار راست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۴۳

 

از آن انجمن زال بر پای خاست

بگفت آنچه بودش به دل رای راست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۴۳

 

جهان‌آفرین بر روانم گواست

که گشت این سخنها به لهراسب راست

ابوالقاسم فردوسی
 

فردوسی » شاهنامه فردوسی » جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب » بخش ۴۴

 

بگفت این و از پایگه اسب خواست

ز لشکرگه آواز فریاد خاست

ابوالقاسم فردوسی
 
 
۱
۱۹
۲۰
۲۱