گنجور

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۶۸ - مخاطب این نامة معلوم نیست

 

خوشا وقت شوریدگان غمت

اگر زخم بیند اگر مرهمت

دما دم شراب الم در کشند

اگر تلخ یابند دم در کشند

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۱۱۰ - خطاب به آصف الدوله

 

چه داند کسی غیر پروردگار

که فردا چه بازی کند روزگار

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » نامه‌های فارسی » شمارهٔ ۱۲۰ - رقیمه ای است از قائم مقام به فاضل خان گروسی

 

مرا پیر دانای مرشد شهاب

دو اندرز فرمود بر روی آب

یکی آن که بر خویش خودبین مباش

دگر آن که بر غیر بدبین مباش

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » دیباچه‌ها » دیباچه چهارم

 

ز دانش جدا و ز معنی تهی

بسی ژاژ خاییده از ابلهی

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » دیباچه‌ها » دیباچه ششم

 

به سختی دفتری سازد بدفتر نکتة پردازد

بر آنم که گر بخت یاری کند

زمان اندکی پایداری کند

نگارم سخن های نغز و جوان

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » دیباچه‌ها » دیباچه ششم

 

ز دانش بهر کس رساننده بهر

پارسی گو گرچه تازی خوش تر است

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » رساله‌ها » رساله عروضیه

 

تو با شاه چین جوی جنگ و نبرد

ز گردون فرازان برانگیز کرد

چه خواهی ز جان یکی مرد پیر

که کاووس خواندی و راشیر گیر

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » رساله‌ها » شمایل خاقان - قسمت دوم

 

مر آن بچه را پیش او تاختند

به سان سپهری برافراختند

قائم مقام فراهانی
 

قائم مقام فراهانی » منشآت » رساله‌ها » شمایل خاقان - قسمت دوم

 

شهنشاه بنشست بر تخت عاج

به سر برنهاد آن دلفروز تاج

و عبد یغوث جاهلی گفته:

و تضحک منی شیخه عبشمیه

قائم مقام فراهانی
 
 
sunny dark_mode