گنجور

ظهیر فاریابی » قطعات » شمارهٔ ۹۸

 

ای خرد در طلب غایت تو
کرده پا آبله از بس دوری
تو به تدبیر جهان مشغولی
گر بکارم نرسی معذوری
از تو من بنده سؤالی دارم
از تو نان خواهم یا دستوری؟


متن کامل شعر را ببینید ...

ظهیر فاریابی