گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۲۷۰ - ایضاً له

 

ای همه عادت تو لطف و مواسا کردن
کار تو تربیت مردم دانا کردن
هست در شان تو ترتیب معایش دادن
هست در عادت تو قهر محابا کردن
وصمت خاطر خورشید وشت دانی چیست؟
بی سبب راز دل گردون پیدا کردن
دانک جزقدر ترا نیست مسلّم کس را
جای خود بر زبر قبّۀ خضرا کردن
در سخا الحق ازاین سر که بنانت دارد
آزرا […]


متن کامل شعر را ببینید ...

کمال‌الدین اسماعیل