گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۱

 

خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودنتا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن
غم دل چند توان خورد که ایام نماندگو نه دل باش و نه ایام چه خواهد بودن
مرغ کم حوصله را گو غم خود خور که بر اورحم آن کس که نهد دام چه خواهد بودن
باده خور غم مخور و پند مقلد […]


متن کامل شعر را ببینید ...

حافظ
 

شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۷ - چه خواهد بودن

 

آسمان گو ندهد کام چه خواهد بودنیا حریفی نشود رام چه خواهد بودن
حاصل از کشمکش زندگی ای دل نامی استگو نماند ز من این نام چه خواهد بودن
آفتابی بود این عمر ولی بر لب بامآفتابی به لب بام چه خواهد بودن
نابهنگام زند نوبت صبح شب وصلمن گرفتم که بهنگام چه خواهد بودن
چند کوشی که به […]


متن کامل شعر را ببینید ...

شهریار