گنجور

شعرهای با وزن «فعلاتن مفاعلن فعلن (خفیف مسدس مخبون)» و حروف قافیهٔ «مکردن»

 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲۴۶ - ای برادر نکو نگر به وجود

 

خویش را در جهان علم کردن

هست بر خویشتن ستم کردن

تن به تیمار در هوس بستن

دل به اندیشه جای غم کردن

خشمگین بودن وز خشم خدای

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

مسعود سعد سلمان