گنجور

اسیر شهرستانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۶۸

 

به جنون عشق مایل افتاده است

پیر ما سخت جاهل افتاده است

نمک تازه می زنم به کباب

آتش از گریه در دل افتاده است

طفل اشکی است بحر از مژه ام

[...]

اسیر شهرستانی
 

آذر بیگدلی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۹

 

مشکلی از تو در دل افتاده است

گر نگویی تو، مشکل افتاده است

آذر بیگدلی
 

میرزا حبیب خراسانی » دیوان اشعار » بخش دو » غزلیات » شمارهٔ ۷۲

 

کار ما باز مشکل افتاده است

بار ما باز در گل افتاده است

بار بر پشت اشتران سهل است

بار ما بر سر دل افتاده است

اگر افتاده بار باکی نیست

[...]

میرزا حبیب خراسانی
 
 
sunny dark_mode