گنجور

اوحدی » جام جم » بخش ۱۱۰ - در توحید

 

سالها زحمتست و کار ترا

تا یکی گردد آن هزار ترا

اوحدی
 

ابن یمین » دیوان اشعار » قطعات » شمارهٔ ٢١

 

گر خرد یار تست ابن یمین

بر طرب نه بنای کارت را

زانکه چندان تفاوتی نکند

بد و نیک تو کردگارت را

ابن یمین
 

ملک‌الشعرا بهار » منظومه‌ها » کارنامهٔ زندان » بخش ۶۵ - خطاب به دروغگویان مصلح نما

 

به چه کار این‌ همه عقار ترا؟‌!

وبن‌همه مستغل چه کار ترا؟‌!

ملک‌الشعرا بهار