گنجور

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب چهارم در عدالت - مذهب منسوخ

 

عدل کن زآنکه در ولایت دل

در پیغمبری زند عادل

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب پنجم در سخاوت - مذهب مختار

 

اندک اندک به هم شود بسیار

دانه دانه است غله در انبار

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب پنجم در سخاوت - مذهب مختار

 

زر عزیز آفریده است خدا

هرکه خوارش بکرد خوار بشد

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب ششم در حلم - مذهب مختار

 

گر ترا در بهشت باشد جای

دیگران دوزخ اختیار کنند،

عبید زاکانی
 

عبید زاکانی » اخلاق الاشراف » باب ششم در حلم - مذهب مختار

 

مرد باید که در کشاکش دهر

سنگ زیرین آسیا باشد،

عبید زاکانی
 
 
sunny dark_mode