گنجور

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - راه معالجه تکبر

 

خویشتن را بزرگ می بینی

راست گفتند یک، دو بیند لوچ

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - مذمت مال و مالداری

 

برگ عیشی به گور خویش فرست

کس نیارد ز پس تو پیش فرست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - فضیلت و شرافت فقر

 

اندر آن سربرهنه جمعی را

بر سر از عرش سایبان بینی

و اندر آن پا برهنه قومی را

پای بر فرق فرقدان بینی

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - ملکه قناعت

 

به قناعت کسی که شاد بود

تا بود محتشم نهاد بود

وانکه با آرزو کند خویشی

افتد از خواجگی به درویشی

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » خیانت و غدر در مال

 

راستی کن که راستان رستند

در جهان راستان قوی دستند

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » پاسخ ظالم در روز قیامت

 

خانه هر ملک ستمکاری است

دولت باقی به کم آزاری است

پایداری به عدل و داد بود

ظلم و شاهی چراغ باد بود

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » اهل تصوف، و درویشان

 

چه خبر دارد از حقیقت عشق

پای بند هوای نفسانی

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » طوایف مختلف مردم در رابطه با طول و قصر أمل

 

بار چندان بر این ستور آویز

که نمانی در این گریوه تیز

چنان بساط أمل پهن کن در این وادی

که دست و پا نکنی گم، به وقت برچیدن

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - در فساد قول کسی که محبت خدا را فقط مواظبت بر طاعات می داند

 

گر به اقلیم عشق رو آری

همه آفاق گلستان بینی

بر همه اهل آن زمین به مراد

گردش دور آسمان بینی

آنچه بینی دلت همان خواهد

[...]

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - علائم و آثار محبت خدا

 

عجبا للمحب کیف ینام

کل نوم علی المحب حرام

خواب بر عاشقان حرام بود

خواب آن کس کند که خام بود

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - علائم و آثار محبت خدا

 

از تو ای دوست نگسلم پیوند

گر به تیغم برند بند از بند

پند آنان دهند خلق ای کاش

که ز عشق تو می دهندم پند

ملا احمد نراقی
 
 
sunny dark_mode