گنجور

حافظ » غزلیات » غزل شمارهٔ ۳۹۱

 

خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن

تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن

غم دل چند توان خورد که ایام نماند

گو نه دل باش و نه ایام چه خواهد بودن

مرغ کم حوصله را گو غم خود خور که بر او

[...]

حافظ شیرازی
 

امیرعلیشیر نوایی » دیوان اشعار فارسی » غزلیات » شمارهٔ ۲۵۰ - تتبع خواجه

 

در خرابات مگو کام چه خواهد بودن

در رخ مغبچه و جام چه خواهد بودن

ساقیا جام می آغاز بکن چون کس را

نیست معلوم که انجام چه خواهد بودن

صبحدم جام چو خورشید به دستم ده ازانک

[...]

امیرعلیشیر نوایی
 

حزین لاهیجی » غزلیات » شمارهٔ ۷۴۸

 

زهد ما با می گلفام چه خواهد بودن؟

آبروی خرد خام چه خواهد بودن؟

گر شود نیم نفس فرصت بال افشانی

انتقام قفس و دام چه خواهد بودن؟

ابر دامن کش و گلشن خوش و ساقی ست کریم

[...]

حزین لاهیجی
 

نشاط اصفهانی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۲۲۰

 

چند گویی که سرانجام چو خواهد بودن

جرم یک بنده ی بد نام چه خواهد بودن

حالیا قسمت ما بیخودی و مستی بود

کس چه داند که سرانجام چه خواهد بودن

میرسد پیکی و از کوی کسی میآید

[...]

نشاط اصفهانی
 

آشفتهٔ شیرازی » غزلیات » شمارهٔ ۹۲۸

 

فخرت ای جم بجز از جام چه خواهد بودن

ور ندانی که سرانجام چه خواهد بودن

گر در ایام جوانی نکنی عیش مدام

پس تو را حاصل ایام چه خواهد بودن

دیدم آن دانه خال تو و دام خم زلف

[...]

آشفتهٔ شیرازی
 

نیر تبریزی » غزلیات » شمارهٔ ۱۲۳

 

عمر این گردش ایام چه خواهد بودن

گر همه زهر بود کام چه خواهد بودن

دور چشمان شما سر بسلامت بادا

دور چرخ ار نشود رام چه خواهد بودن

خط و زلف تو بزنجیر کشیدند مرا

[...]

نیر تبریزی
 

شهریار » گزیدهٔ غزلیات » غزل شمارهٔ ۱۰۷ - چه خواهد بودن

 

آسمان گو ندهد کام چه خواهد بودن

یا حریفی نشود رام چه خواهد بودن

حاصل از کشمکش زندگی ای دل نامی است

گو نماند ز من این نام چه خواهد بودن

آفتابی بود این عمر ولی بر لب بام

[...]

شهریار