گنجور

نظام قاری » دیوان البسه » غزلیات » شمارهٔ ۷ - کمال خجندی فرماید

 

این چه مجلس چه بهشت این چه مقامست اینجا

عمر باقی رخ ساقی لب جامست اینجا

این چه خرگه چه تتق این چه خیامست اینجا

چترمه رایت خور ظل غمامست اینجا

قلمی گرچه بود خواجه ابیاریها

[...]

نظام قاری
 

نظیری نیشابوری » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۲

 

بگذر از عشق که نه خطوه نه گامست اینجا

دل به حسرت نه و بس کار تمامست اینجا

خط آزادگی سرو به مرغان ندهند

بازگردید که سیمرغ به دامست اینجا

فکر طوبی و جنان در ورع عشق خطاست

[...]

نظیری نیشابوری
 

نورعلیشاه » دیوان اشعار » غزلیات » بخش اول » شمارهٔ ۳۳

 

بزم عشق است و همه شیشه و جامست اینجا

هرچه جز مستی عشق است حرامست اینجا

باده خواران همه افتاده ز می مست و خراب

آنکه هشیار نشسته است کدامست اینجا

روز اول که دلم خال و خطش دید بگفت

[...]

نورعلیشاه