گنجور

اشعار مشابه

 

سنایی » دیوان اشعار » قصاید » قصیدهٔ شمارهٔ ۳۰ - در مدح دولتشاه غزنوی و بهرامشاه

 

مهر بندهٔ آن رخ چون ماه باد

جان فدای آن لب دلخواه باد

فرق او همچون خط او سبز باد

بخت او چون عمر او برناه باد

روی آن کز خاصیت دارد خبر

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

سنایی غزنوی
 

ابوالفرج رونی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲۳ - ایضاً له

 

آفرین بر شاه و جشن شاه باد

جشن ملک آرای او هر ماه باد

دست بذل از گنج او کوتاه نیست

دست عزل از جشن او کوتاه باد

رأی گردون قدر او را تاج بخش

[...]


متن کامل شعر را ببینید ...

ابوالفرج رونی