گنجور

عطار » مصیبت نامه » بخش سی و هفتم » بخش ۱۳ - الحكایة ‌و التمثیل

 

بود بر درگاه آرامی عظیم

نه امیدی هیچکس را و نه بیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سی و نهم » بخش ۱ - المقالة التاسعة و الثلثون

 

قلب از آنم من که میگردم مقیم

تا رسد از نفخ روحم یک نسیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش چهلم » بخش ۲۱ - الحكایة و التمثیل

 

هست جود و فضل تو بحری عظیم

در بر آن کی بود امکان بیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش چهلم » بخش ۲۲ - الحكایة و التمثیل

 

آمد از من آنچه آید از لئیم

تو بکن نیز آنچه آید از کریم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش چهلم » بخش ۲۵ - الحكایة و التمثیل

 

چون بدید آن آب خوش مرد سلیم

گفت بیشک هست این آب نعیم

عطار
 

عطار » مصیبت نامه » بخش چهلم » بخش ۲۵ - الحكایة و التمثیل

 

آمدم از دور جائی دل دو نیم

نقد رحمت خواهم از تو ای کریم

عطار
 

عطار » وصلت نامه » بخش ۷ - الحکایت الرموز داستان حکیم و مرد احول

 

بود آن آیینه در پیش حکیم

روی خود را دید او در وی مقیم

عطار
 

عطار » وصلت نامه » بخش ۱۰ - مطلب در بیان عقل و عشق

 

جوهر عشق است دریای عظیم

جوهر عشق است رحمان و رحیم

عطار
 

عطار » وصلت نامه » بخش ۳۷ - در مناجات شیخ بهلول و ختم کتاب

 

اولین و آخرینی یا کریم

ظاهرین و باطنینی یا عظیم

عطار
 

عطار » نزهت الاحباب » بخش ۱۲ - ادامه

 

روز وشب در مجلسم باشی مقیم

نزد من باشی مرا باشی ندیم

عطار
 

عطار » نزهت الاحباب » بخش ۱۳ - آوردن باد صبا مژدۀ بلبل از گل و بر سر پیمان آمدن او

 

این همه گویندگان دارد ندیم

کی کند باد من مرد سلیم

عطار
 

عطار » نزهت الاحباب » بخش ۱۵ - شکایت گل از بلبل به پیش باد صبا و عشق او بغیر

 

گر ترا دردی بود در ره مقیم

ور ترا در عشق شد قلب سلیم

عطار
 

عطار » نزهت الاحباب » بخش ۲۰ - نالیدن بلبل در فراق گل

 

گر تو در بند هوا باشی مقیم

کی شود قلب تو ای خواجه سلیم

عطار
 

عطار » پندنامه » بخش ۳۷ - در بیان چار چیز که از عطاهای خداست

 

چارچیز است از عطاهای کریم

با تو گویم یاد گیرش ای سلیم

عطار
 

عطار » پندنامه » بخش ۵۵ - در بیان تعظیم مهمان

 

میهمان هست از عطاهای کریم

هر که زو پنهان شود باشد لییم

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۶ - در علو مرتبه انسان

 

جوهر عشقست دریای عظیم

جوهر عشقست رحمان رحیم

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۴ - حكایت عیسی علیه السلام با جهودان

 

دید عیسی سهمگین گوری عظیم

نزد آن استاد عیسی سلیم

عطار
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۴ - حكایت عیسی علیه السلام با جهودان

 

راز من کی خودبداند هر حکیم

راز ما میداند اللّه رحیم

عطار
 
 
۱
۳
۴
۵
۶
sunny dark_mode