گنجور

کمال خجندی » مقطعات » شمارهٔ ۹۰

 

نکهت پیراهنت آمد بمن

یافتم جان نوی از رایحه

خوانده بودم فاتحه وصل ترا

شد قبول الحمدالله فاتحه

کمال خجندی
 
 
sunny dark_mode