گنجور

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۱۷۶ - سوزانیدن زنان هندوان خود را با شوهران

 

قبه ای از تختها افراشته

خواجه را بر کنگرش بگذاشته

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۲۱۳ - در بیان فریب دادن نفس اماره آدمی را

 

تیغ فرمان بر سرش واداشته

صد رقیبش پیش و پس بگماشته

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » مثنوی طاقدیس » بخش ۲۲۰ - بی نوایی که عاشق دختر پادشاه شد

 

پشته ی خاری به دوش انباشته

هر قدم با صد الم برداشته

ملا احمد نراقی
 

ملک‌الشعرا بهار » مثنویات » شمارهٔ ۳۸ - بیم از بحران

 

سینه‌ها از بد دلی انباشته

وسوسهٔ بدخواه در دل کاشته

ملک‌الشعرا بهار
 
 
۱
۲