گنجور

میرزاده عشقی » جمهوری نامه » بخش ۱ - جمهوری سوار،تفصیل جناب جمبول

 

دید یاسی، موقع انکار نیست

چاره ای جز عرض استغفار نیست

میرزاده عشقی
 

پروین اعتصامی » دیوان اشعار » مثنویات، تمثیلات و مقطعات » شمارهٔ ۱۴۶ - نا آزموده

 

گفت، دیناری مرا در کار نیست

گفتمش، کمتر ز صد دینار نیست

پروین اعتصامی
 
 
۱
۴
۵
۶