گنجور

کمال‌الدین اسماعیل » قطعات » شمارهٔ ۲ - وله ایضا

 

دی چو بشنیدم که کرد از ناگهان اسبت خطا

شد دل من کوفته چون پهلویت زین ماجرا

از طریق سرزنش با اسب گفتم کز خری

خواجه را از خود جدا کردی، خطا کردی چرا؟

اسب گفتا من برو از مادر او وز پدر

[...]

کمال‌الدین اسماعیل
 

سعدالدین وراوینی » مرزبان‌نامه » باب پنجم » داستانِ بزورجمهر با خسرو

 

روغنِ مصریّ و مشکِ تبّتی را در دو وقت

هم مزکّی سیر باشد هم معرّف گندنا

سعدالدین وراوینی
 

امامی هروی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۴ - در مدح ضیاءالدین علی

 

ای شکوه نیم ترکت را زفعت بی ریا

تارک نه ترک زنگاری گردون زیر پا

خاک درگاهت که گوئی رفعتست اندر سپهر

صحن دلخواهت که گوئی دانش است اندر صفا

مرتبت را آسمانی قادر است اندر زمین

[...]

امامی هروی
 

امامی هروی » دیوان اشعار » ترجیعات » در مدح امام علی بن موسی الرضا علیه السلام

 

گلبن بستان عصمت، روح روح انبیاء

گوهر کان نبوت، در دریای صفا

مقتدای اهل ایمان، حجت دین خدا

حیدر ثانی، رضای حق، علی موسی الرضا

حاکم حکم امامت، خسرو اقلیم فضل

[...]

امامی هروی
 

امامی هروی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲ - در مدح الغ ترکان

 

مصر جامع گشت ازین جامع سواد برد سیر

مکه کوتا کعبه ی دیگر ببیند در صفا

امامی هروی
 

امامی هروی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲ - در مدح الغ ترکان

 

می کند هر دم بخاک خطه ی کرمان سپهر

در پناه ساحت دین پرور او اقتدا

امامی هروی
 

امامی هروی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲ - در مدح الغ ترکان

 

صورت عقلست و در معنی صفای صحن او

زان خلایق را بخیر محض باشد رهنما

امامی هروی
 

امامی هروی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲ - در مدح الغ ترکان

 

شش صد و شصت و سه از هجرت گذشته تازه کرد

عصمت حق رونق اسلام از این عالی بنا

امامی هروی
 

امامی هروی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲ - در مدح الغ ترکان

 

بی هوا بر خاک او تا چهره ننماید سقر

روضه ی فردوس و آب کوثر از خاک و هوا

امامی هروی
 

امامی هروی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲ - در مدح الغ ترکان

 

ساحت او اهل تقوی راست هنگام سلوک

عرصه او مرد معنی راست گاه انزوا

امامی هروی
 

امامی هروی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲ - در مدح الغ ترکان

 

مسکن خیر و عبادت، منزل زهد و ورع

باعث عجر و تضرع، ناشر خوف و رجا

امامی هروی
 

امامی هروی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲ - در مدح الغ ترکان

 

ملت حق را حیاتی، قوّت دین را ثبات

باغ طاعت را بهاری، شاخ تقوی را نما

امامی هروی
 

امامی هروی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲ - در مدح الغ ترکان

 

رنج دل را جز عبادت نیست در صحنت علاج

درد دین را جز جمالت نیست در صورت دوا

امامی هروی
 

امامی هروی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲ - در مدح الغ ترکان

 

هست محرابت دعا را تبله ی چون آسمان

کاندر آن محراب دریابد اجابت را دعا

امامی هروی
 

امامی هروی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲ - در مدح الغ ترکان

 

نور گیرند انجم از نور جنابت تا فکند

سایه ی چون سایه بر ایوانت ای عصمت سرا

امامی هروی
 

امامی هروی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲ - در مدح الغ ترکان

 

مهر علا، عصمت دنیا و دین کز عدل اوست

رونق شرع پیمبر قوت دین خدا

امامی هروی
 

امامی هروی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲ - در مدح الغ ترکان

 

مریم ثانی الغ ترکان کز استغنا نکرد

هرگز اندر هیچ حالی جز بیزدان التجا

امامی هروی
 

امامی هروی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲ - در مدح الغ ترکان

 

آنکه از بهر تفاخر پادشاهان می نهند

چهره چون خورشید بر خاک جنابش بی ریا

امامی هروی
 

امامی هروی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲ - در مدح الغ ترکان

 

و آن جهانداری که از راه تواضع چون جهان

می نهد سر بر خط فرمان درگاهش قضا

امامی هروی
 

امامی هروی » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۲ - در مدح الغ ترکان

 

سایه اش چون روح نامرئیست از عکس رخش

باشد اندر کسوتی از نور پنهان، دایماً

امامی هروی
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۱۱
sunny dark_mode