گنجور

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۶ - سؤال در موضوع فکرت

 

کدامین فکر ما را شرط راه است؟

چرا گه طاعت است و گه گناه است

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۱۴ - سوال از ماهیت من

 

که باشم من مرا از من خبر کن

چه معنی دارد اندر خود سفر کن

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۱۶ - سوال از احوال سالک و نشانهای مرد کامل

 

مسافر چون بود رهرو کدام است

که را گویم که او مرد تمام است

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۲۶ - سوال از کیفیت جمع بین وحدت و کثرت

 

اگر معروف و عارف ذات پاک است

چه سودا در سر این مشت خاک است

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۲۹ - سوال از معنی انا الحق

 

کدامین نقطه را نطق است «اناالحق»

چه گویی هرزه بود آن یا محقق

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۳۳ - سوال از معنی وصال

 

چرا مخلوق را گویند واصل

سلوک و سیر او چون گشت حاصل

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۳۶ - سوال از ماهیت قرب و بعد و امکان وصال با حق

 

وصال ممکن و واجب به هم چیست

حدیث قرب و بعد و بیش و کم چیست

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۳۸ - سوال از ماهیت نطق و بیان

 

چه بحر است آنکه نطقش ساحل آمد

ز قعر او چه گوهر حاصل آمد

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۴۷ - سوال از کیفیت جدایی میان قدیم و محدث

 

قدیم و محدث از هم چون جدا شد

که این عالم شد آن دیگر خدا شد

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۵۵ - سوال از معنی حقیقی شراب و شاهد و خرابات و امثال آن

 

شراب و شمع و شاهد را چه معنی است

خراباتی شدن آخر چه دعوی است

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » گلشن راز » بخش ۵۸ - سال از معنی بت و زنار و ترسایی

 

بت و زنار و ترسایی در این کوی

همه کفر است ورنه چیست بر گوی

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » سعادت نامه » باب دوم » فصل پنجم » بخش ۱ - الفصل الخامس فی حیاته و سمعه و بصره تعالی علم الیقین

 

حی و قیوم آن سمیع بصیر

که ندارد مثال و شبه و نظیر

این معانی بسی است در قرآن

رو ببین و به اعتقاد بخوان

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » سعادت نامه » باب دوم » فصل ششم » بخش ۳ - حق الیقین

 

رو تن و جان خویش را بشناس

تا به قرآن رسی ز روی قیاس

سرّ قرآن تو آنگهی دانی

که ببینی جمال انسانی

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » سعادت نامه » باب دوم » فصل هفتم » بخش ۱ - الفصل السابع فی حقیقة صفاته تعالی علم الیقین

 

این صفت​های هفت گانه که رفت

دائماً ذات را بود هر هفت

همه چون ذات وی قدیم الذّات

متبرا ز کثرت و هیئات

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » مرآت المحقّقین » باب سوم در بیان واجب و ممکن و ممتنع

 

از مقولاتت اگر پرسد کسی ای شیردل

در جواب او بگو فی الحال ای چون جان و دل

جوهر است و کم و کیف است و اضافت بامتی

باز وضع و این و ملک، اَنْ یفعل و اَنْ ینفعل

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » مرآت المحقّقین » باب سوم در بیان واجب و ممکن و ممتنع

 

مرد دراز نیکو مهتر به شهر امروز

با خواسته نشسته وز فعل خویش پیروز

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » مرآت المحقّقین » باب پنجم در مبدأ و معاد

 

نخستین فطرت پسین شمار

تویی خویشتن را به بازی مدار

شیخ محمود شبستری
 

شیخ محمود شبستری » مرآت المحقّقین » باب پنجم در مبدأ و معاد

 

هر که اینجا آشنای او نشد

باز ماند تا ابد بیگانه​وار

شیخ محمود شبستری
 
 
۱
۲
sunny dark_mode