گنجور

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » مقام اول -

 

مجملش گفتم نکردم زان بیان

ورنه هم لب‌ها بسوزد هم زبان

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل چهارم - اتصاف مصلح به عدالت

 

طبیبی که باشد ورا زرد روی

از او داروی سرخ روئی مجوی

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » آداب و شروط تعلیم و تعلم

 

چو علمت هست خدمت کن که زشت آید بر دانا

گرفته چینیان احرام و مکی خفته در بطحا

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » وجوب عینی علم اخلاق

 

ای بسا ابلیس آدم‌روی هست

پس به هر دستی نباید داد دست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » مراتب یقین

 

در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن

شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » مراتب یقین

 

او را به چشم پاک توان دید چون هلال

هر دیده جای جلوه آن ماه پاره نیست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - توحید و اقسام آن

 

نگویم در آن کس بجز یار نی

ولی غیر او کس پدیدار نی

در آن پرتو افکن یکی نور بود

که از غیر او دیده ها کور بود

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - توحید و اقسام آن

 

تا نگشتند اختران از ما نهان

دان که پنهان است خورشید جهان

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - علائم ترقی در مراتب توحید

 

آنکه او از آسمان باران دهد

هم تواند او ز رحمت نان دهد

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - اقسام الهام و وسوسه و علامات آنها

 

هر طرف غول نواخوان جرس جنبانی است

در ره عشق به هر زمزمه از راه مرو

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » فصل - اقسام الهام و وسوسه و علامات آنها

 

صد هزاران دام و دانه است ای خدا

ما چو مرغان حریص و بینوا

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » تدبر در آفرینش و صنع پروردگار

 

برگ درختان سبز در نظر هوشیار

هر ورقش دفتری است معرفت کردگار

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » ترکیب خلقت و آفرینش پا

 

بود نقش دل هر هوشمندی

که باشد نقشها را نقشبندی

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » نقش قوه خیال و واهمه و عاقله

 

چو دیدی کار رو در کارگر دار

قیاس کارگر از کار بردار

دم آخر کز آن کس را گذر نیست

سر و کار تو جز با کارگر نیست

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » عظمت آسمانها

 

به هر ذره بدان روئی و راهی است

بر اثبات وجود او گواهی است

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » تفکر در اعمال و رفتار خود

 

گر نماز و روزه می فرمایدت

نفس مکار است، فکری بایدت

نفس را هفتصد سر است و هر سری

از سرا بگذشته تا تحت الثری

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » تفکر در اعمال و رفتار خود

 

وصال دولت بیدار ترسمت ندهند

که خفته ای تو در آغوش بخت خواب زده

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » تفکر در اعمال و رفتار خود

 

وهم تهی پای بسی ره نوشت

هم ز درش دست تهی بازگشت

راه بسی رفت ضمیرش نیافت

دیده بسی جست نظیرش نیافت

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » علل ترس از مرگ

 

گر بنگری آنچنانکه رایست

این مرگ نه مرگ، نقل جایست

از خورد گهی به خوابگاهی

وز خوابگهی به بزم شاهی

ملا احمد نراقی
 

ملا احمد نراقی » معراج السعادة » باب چهارم » علل ترس از مرگ

 

نیم جان بستاند و صد جان دهد

آنچه در وهم تو ناید آن دهد

ملا احمد نراقی
 
 
۱
۲
۳
۱۸
sunny dark_mode