گنجور

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۱ - تاریخ وفات پهلوان یار علی

 

پهلوان زمانه یار علی

که ز مرگش زمانه پر شورست

با همه زور از اجل افتاد

تا نگویی که کار بر زورست

پیر ما گفت بهر تاریخش

[...]

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۲ - در ولادت ملک منصور گوید

 

بخت ملک قاسم از الطاف حق

چرخ بحکمش شد و او حکم است

داد خدایش خلفی کز شرف

مشتریش چاکر و مه خادم است

اختر فرخنده منصور نام

[...]

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۳ - تاریخ وفات خواجه لطف الله دارالضربی

 

خواجه لطف الله دارالضربی آن کام کرم

کز مروت بر رخ ارباب حاجت در نبست

بسکه بودش لطف اگر تعریف او پرسد کسی

جان محضی از پی تاریخ گوید هر که هست

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۵ - تاریخ وفات مقصود

 

دریغا از آن غنچه باغ دل

که مقصود ما بود و خوش زود رفت

چه مقصود شد گرگسی سال فوت

بپرسد بگویید مقصود رفت

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۶ - تاریخ وفات سلطان خلیل

 

مکن تکیه بر مسند عمر فانی

که سر رشته عمر بر بیوفایی است

نگه کن بسلطان خلیل سرافراز

که چون غرقه در خون ز تیغ جدایی است

بفرمان شاهی فدا کرد جان را

[...]

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۷ - تاریخ وفات نظام الدین محمود

 

جهان صورت و معنی نظام دین محمود

که قدوة العرفا بود و مفخر السادات

گواه فضل و کمالش همین بسست که هست

جهان صورت و معنی حساب سال وفات

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۸ - تاریخ وفات

 

اجل بحکم الهی چو کوس رحلت زد

گرفت ساز سفر مرسل فرشته صفات

چو او ز اهل بشارت هم از ازل بوده

بشارت ازل او را شدست سال وفات

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۹ - تاریخ ولادت فرزند حبیب الله

 

محبا حبیب الله آن مظهر لطف

سپهر شرف آفتاب سعادت

ز غیبش خدا داد مولودی الحق

که آفاق روشن شد از آن ولادت

کمال سعادت بود ظاهر از وی

[...]

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۱۰ - تاریخ وفات میر محمود

 

گل باغ دل میر محمود محروم

که نخل قدش مرگ برکند از بیخ

به بیمثلیش این دلیلی تمامست

که شد میر محمود بی‌مثل تاریخ

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۱۲ - تاریخ وفات شاه ملا

 

رفت آخر از جهان آن نیکنام

کز مروت تخم احسان می فشاند

سال تاریخش چو جستم عقل گفت

شاه ملا مرد و نام نیک ماند

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۱۳ - تاریخ فوت شاهقلی

 

ز عالم رفت آن شاه قلی نام

که با اقبال و دولت همنشین بود

چو تقدیر آمد از تدبیر درماند

چه تدبیر اینزمان تقدیر این بود

چو جستم از خرد تاریخ فوتش

[...]

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۱۴ - تاریخ بنا

 

در زمان عدل شاهنشاه عهد

لطف یزدان این در دولت گشاد

سال تاریخش چو جستم عقل گفت

تا ابد از لطف حی معمور باد

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۱۵ - تاریخ وفات سید نظام الدین

 

نظامی نیست دنیا را دلا از عهد او بگسل

منه بر کار دنیا دل که دنیا بی ثبات آمد

چرا سید نظام الدین محمد رفت از عالم

چرا آن چشمه آب بقاسیر از حیات آمد

چه حاجت وصف آن سید همین تعریف حالش بس

[...]

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۱۶ - تاریخ وفات یادگار محمود

 

رفت آخر از جهان میر اجل

آنکه دایم لطف و احسان مینمود

یادگارش نام و محمودش لقب

صاحب تمکین و لطف و خلق وجود

سال تاریخش چو جستم عقل گفت

[...]

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۱۷ - تاریخ ولادت پسر میرزا علی

 

خضرت میرزا علی کایزد

در دولت بروی او بگشاد

در بهین روز و ساعت مسعود

گوهری حق ز گنج خویشش داد

بر پدر این پسر پی تاریخ

[...]

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۱۸ - تاریخ وفات احمد آقا

 

ز عالم گر برون شد احمد آقا

نپنداری که نام نیک حک شد

بیمن همت بابای کوهی

دل او محرم راز ملک شد

سبکروحانه رفت از بهر تاریخ

[...]

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۱۹ - تاریخ فوت قوام الدین حسین

 

ایکه اینجا میرسی گو رحمت حق تا ابد

بر قوام الدین حسین بن سلیمانشاه باد

بود آنسرو روان نخل مراد دوستان

زان بود تاریخ سال رحلتش نخل مراد

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۲۰ - تاریخ تکیه عافیت

 

شکر کز همت فرخنده به توفیق اله

عاقبت خانه اهل نظر این منزل شد

تکیه عافیتش نام و حساب تاریخ

منزل عافیت و مسکن اهل دل شد

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۲۱ - تاریخ وفات میر لطف الله

 

هر که آمد در وجود آخر برفت

مهلت کس نیست در ملک وجود

از وجود میر لطف الله حیف

کانچه بودی شرط مردی مینمود

خلق گویند از پی تاریخ او

[...]

اهلی شیرازی
 

اهلی شیرازی » دیوان اشعار » تواریخ » شماره ۲۳ - تاریخ وفات تاج الدین

 

تاج دین خواجه زاده اسماعیل

که گل از شاخسار عمر نچید

مرغ روحش بلند همت بود

روضه قدس جان خویش گزید

شد بخلد برین درین تاریخ

[...]

اهلی شیرازی
 
 
۱
۲
۳
۶
sunny dark_mode