گنجور

 
اسیر شهرستانی

چه داد شکر دهم شوق آرزوی تو را

طواف اگر نکند قبله گاه کوی تو را

غبار عنبر خاکسترم سفیده صبح

طراوت شب من کرده عشق بوی تو را

اشک من پرورده گلزار سر کوی تو را

جوش بلبل از حیا باشد گل روی تو را

آرمیدن در دل عاشق زیارت می کند

کرده محراب تسلی یاد ابروی تو را

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode