گنجور

 
اسیر شهرستانی

مجنون دشت گریه مستانه خودیم

آزاد کرده دل دیوانه خودیم

آیینه خاطریم ز تأثیر عشق پاک

جویای وصل روی تو در خانه خودیم

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode