گنجور

 
اسیر شهرستانی

گل خانه زاد خاک ره انتظار کیست

پرواز عندلیب به بال غبار کیست

خورشید زر خریده دود چراغ من

شامم ز یمن عشق کم از روزگار نیست