گنجور

 
شاه نعمت‌الله ولی

ماضی و مستقبلت گر حال شد

دی و فردا سر به سر پامال شد

عمر صد ساله به نزد ما دمی است

ای که گوئی عمر تو صد سال شد

 
 
 
sunny dark_mode