گنجور

 
سنایی غزنوی
 

دین شرف یافته و دنیا زین

از جمال وجود ذوالنورین

منبع جود و جامع قرآن

صد ف در مکرمت عثمان

آنکه همت ورای کیوان داشت

جیب جان نور نقد قرآن داشت

طلعتش بوده نور هر دیده

سرمهٔ شرم داشت در دیده

دلش از حرص و حقد خالی بود

فلکش اختر معالی بود