گنجور

 
سنایی

روزی که بتم ز فوطه رخ بنماید

با فوطه هزار جان ز تن برباید

در فوطه بتا خمش ازین به باید

عاشق کش فوطه پوش نیکو ناید

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode