گنجور

 
صغیر اصفهانی

شماره ۱: که بنای وجود را بانی - نیست غیر از علی عمرانی

شماره ۲: در مذهب عارفان آگاه - الله علی علی است الله

شماره ۳: مظهر علم و قدرت ازلی - ذات پاک محمد است و علی

 
 
sunny dark_mode