گنجور

 
صغیر اصفهانی

مراست نام علی بهر جسم و جان تعویذ

نیافتم به از این نام در جهان تعویذ

همین مراست نه تعویذ بلکه هست این نام

برای هر یک از افراد انس و جان تعویذ

همین نه خلق زمین راست حرز بلکه بود

برای هر یک از اهل نه آسمان تعویذ

نبود هیچ جز این نام آنچه بنوشتند

برای خویش رسولان پاکجان تعویذ

چه باک دارد از این نام پاک تا دارد

صغیر از پی حفظ تن و روان تعویذ

 
 
 
sunny dark_mode