گنجور

 
صفی علیشاه

ز بدلا یعنی ابدال مکرم

رجاع سبعه در اطراف عالم

شنو رمزی از ایشان چونسفر کرد

یکی آید بجای او دگر مرد

جسد را ور نهد برجای شاید

رود بی‌تن بهر جائیکه باید

باین معنی سخن نیکوتر آید

بمعنای دگر ابعد نماید

 
sunny dark_mode