گنجور

 
سعیدا

گر بادهٔ تو رسد به من مل چه کنم

چون روی تو بینم هوس گل چه کنم

تو من نشوی من تو شوم نیست عجب

هرگز تو نمی کنی تنزل چه کنم

 
 
 
sunny dark_mode