گنجور

 
ادیب صابر
 

چهره کآن ماه جبین می سازد

از پی بردن دین می سازد

دهنش چشمه نوش است و در او

از سخن ماء معین می سازد

نی که حقه صدف است از پی آنک

از صدف در ثمین می سازد

نی که حلقه است و چو خاموش شود

باز از آن حلقه نگین می سازد

نی شکر هست و گه بذله در او

مغزها را شکرین می سازد