گنجور

 
ادیب صابر
 

ز صد هزار محمد که در جهان آید

یکی به منزلت و جاه مصطفی نشود

اگر که عرصه عالم پر از علی گردد

یکی به علم و شجاعت چو مرتضی نشود

جهان اگر چه ز موسی و چوب خالی نیست

یکی کلیم نگردد یکی عصا نشود

سخن بلند و گرانمایه از ثنای تو شد

سخن بلند و گرانمایه بی سخا نشود

محل نعمت تو گر به همت تو رسد

کسی به محنت افلاس مبتلا نشود