گنجور

در نیایش خداوند

 
سعدی
سعدی » بوستان » در نیایش خداوند
 

سر آغاز

فی نعت سید المرسلین علیه الصلوة و السلام

در سبب نظم کتاب

ابوبکر بن سعد بن زنگی

محمد بن سعد بن ابوبکر

حکایت