گنجور

در نیایش خداوند

 
سعدی
سعدی » بوستان
 

بخش ۱ - سرآغاز: به نام خداوند جان آفرین

بخش ۲ - فی نعت سید المرسلین علیه الصلوة و السلام: کریم السجایا جمیل الشیم

بخش ۳ - سبب نظم کتاب: در اقصای عالم بگشتم بسی

بخش ۴ - مدح ابوبکر بن سعد بن زنگی: مرا طبع از این نوع خواهان نبود

بخش ۵ - مدح محمد بن سعد بن ابوبکر: اتابک محمد شه نیکبخت

بخش ۶ - حکایت: حکایت کنند از بزرگان دین