گنجور

 
رهی معیری
 

آن نواساز نوآئین، چو شود نغمه سرای

سرخوش از ناله مستانه کند، جان مرا

شیوه باد سحر عقده گشائی است، رهی

شعر «پژمان » بگشاید دل پژمان مرا