گنجور

 
اوحدی

ای کرده به خون دشمنان خارا لعل

در گوش سپر کرده فرمان تو نعل

بر کوه و کمر برده به هنگام شکار

تیر تو توان از نمر و جان از وعل

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode