گنجور

 
اوحدی

تن خاک تو گشت، رحمتی بر خواریش

دل جای تو شد به غم چرا می‌داریش؟

دلبستگییی که با میانت دارم

تا چون کمرت میان تهی نشماریش

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode