اوحدی » دیوان اشعار » رباعیات » رباعی شمارهٔ ۱۱۲

تن خاک تو گشت، رحمتی بر خواریش

دل جای تو شد به غم چرا می‌داریش؟

دلبستگییی که با میانت دارم

تا چون کمرت میان تهی نشماریش