گنجور

 
اوحدالدین کرمانی

تخمی دو سه بی وقت بپاشیم مگر

حالی به دروغ بر تراشیم مگر

عمری به هوس با دگران ما کردیم

روزی دو سه نیز با تو باشیم مگر