گنجور

 
اوحدالدین کرمانی

تا می نخوری به سرِّ مستی نرسی

تا نیست نگردی تو به هستی نرسی

در اصل خود ارچه در خودت باید زیست

مادام که از خود بنرستی نرسی

 
sunny dark_mode