گنجور

 
اوحدالدین کرمانی

آنجا که عنایت خدایی باشد

فسق آخر به زپارسایی باشد

و آنجای که قهر کبریایی باشد

سجّاده نشین کلیسیایی باشد