گنجور

 
اوحدالدین کرمانی

او را خواهی از زن و فرزند ببُر

مردانه درآی و خویش و پیوند ببُر

هر چیز که هست بند راه است تو را

با بند چگونه ره روی بند ببُر

 
sunny dark_mode