گنجور

 
عرفی شیرازی
 

هرکرا نشاه غیرت بسلامت باید

در مصاف غم دل تاب اقامت باید

همت اندوه شدن باید اگر مرد غمی

نه دعای غم و نفرین سلامت باید

جگر تشنه و فرسودگی پای کجاست

گر کنی طی ره عشق علامت باید

تا نظر باز کنی جلوه کند دوست ولی

تا تو بیدار شوی صور قیامت باید