گنجور

 
عرفی شیرازی
 

دورم از کوی تو جا در زیر خاکم بهتر است

زندگی تلخست با حرمان هلاکم بهتر است

من که مجروح خمارم مرهم راحت چه سود

جان مرهم پرجراحت برگ تاکم بهتر است

گربکشتی از فراقم سوختی منت منه

من که در دوزخ بزندان هلاکم بهتر است

ره بامیدم مده عرفی که بی باکم بسی

من صلاح خویش دانم ترسناکم بهتر است