گنجور

 
عرفی شیرازی
 

صنم گفتی دلا جان تازه کردی

مبارکباد، ایمان تازه کردی

بکاوش تیز کردی ناخن ناز

دلم را جوش افغان تازه کردی

نه کشتی و نه نوح ای گریه شوق

چه بی هنگام طوفاق تازه کردی

پریشانی ما گفتی به زلفت

خم زلف پریشان تازه کردی

مرا کشتی وکردی عالمی شاد

جهان را عید قربان تازه کردی

مچین زین پیش برخوان نعمت لطف

که شرم روی مهمان تازه کردی

ترا گر برگ دین داریست عرفی

غلط کردی که ایمان تاز کردی