گنجور

 
عرفی شیرازی
 

ما لذت فقریم سخا را نشناسیم

ناسوری زخمیم شفا را نشناسیم

ما طایر قدسیم سراسیمه در این دهر

کیفیت این آب و هوا را نشناسیم

مهر لب ما بشکند آشوب بهاران

ما باغ ملولیم نوا را نشناسیم

مستیم و نداریم دل عافیت اندیش

ما کشمکش روز جزا را نشناسیم

در معرکه ریب و ریا عمر بسر شد

زان چهره شناسیم وفا را نشناسیم

در راه وفا کوشش تازان سوی مستی

تا سر نرود جنبش پا را نشناسیم

یک ناله آشفته فروشیم بصد کام

آرایش بازار دعا را نشناسیم